Súkromná základná škola je financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu

dotácie Ministerstva školstva [1], príspevku zriaďovateľa a iných zdrojov.


Príspevok na rozvoj školy, organizácie zriaďovateľa a vzdelávania
je príspevok zákonného zástupcu študenta/rodiča za obdobie štúdia jeho dieťaťa. Príspevok je využívaný na rozvoj výchovno-vzdelávacích aktivít školy, inováciu a modernizáciu učební, kultiváciu sociálnych priestorov, zviditeľňovanie aktivít školy a výsledkov jej žiakov, podporu vzdelávacích aktivít a stimuláciu vzdelávacieho procesu.


Manipulačný poplatok: 50 EUR (výlučne v 1. roku štúdia, splatné jednorázovo, ďalej len zápisné) - súčasťou je príspevok na poistné

Zápisné na štúdium20 EUR (splatné jednorázovo za 2. – 8. rok štúdia) - súčasťou je príspevok na poistné

Príspevok na rozvoj školy, organizácie zriaďovateľa a vzdelávania*: 35 EUR/mesiac, pre školský rok 2017/2018

Poplatok "VČA" - centrum voľnočasových aktivít (družina): 10 EUR/mesiac, pre školský rok 2017/2018


Spôsob úhrady:

účet zriaďovateľa IBAN: SK6202000000002680192251 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

variabilný symbol: RODNÉ ČÍSLO DIEŤAŤA

konštantný symbol: 0308

špecifický symbol: MMRRRR

poznámka, správa pre prijímateľa: MENO PRIEZVISKO DIEŤAŤA a TRIEDA, v prípade platby za družinu uvádzajte aj VČA


* viac informácií súvisiacich s financovaním vo vzťahu k zabezpečeniu vzdelávania viď Smernica č. 1-2011/2012 o poplatkoch spojených s výchovno-vzdelávacím procesom (vzťahujúca sa k žiakom prijatým na štúdium pred 1.3.2013), Smernica č. 1-2012/2013 o poplatkoch spojených s výchovno-vzdelávacím procesom (vzťahujúca sa k žiakom prijatým na štúdium od 1.3.2013) a Smernica č. 2-2015/2016 
o poplatkoch spojených s výchovno-vzdelávacím procesom (vzťahujúca sa k žiakom prijatým na štúdium od 1.9.2015).

[1] www.minedu.sk – regionálne školstvo – financovanie regionálneho školstva – normatívne financovanie

 

 

 
 Copyright © 2014-2016 Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Jaroslav Fedor
Copyright © 2014-2016 logo Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Simona Poníková