Zmluvy a faktúry

Na základe zákona NR SR č. 211/2000 Z. z., § 5a ods. 1 zákona o slobode informácií, § 5b ods. 1 zákona o slobode informácií a § 2 zákona o slobode informácií, zriaďovateľ neštátnej školy alebo neštátneho školského zariadenia, keďže nerozhoduje o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, nie je povinnou osobou a teda nie je povinný zverejňovať žiadne zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle bez ohľadu na to, že ide aj o zmluvy, faktúry a objednávky financované z prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

Podnety

Súkromná spojená škola European English School, n.o., Solivarská 28, 080 05 Prešov, IČO: 42384010, zastúpená riaditeľkou organizácie PaedDr. Jankou Smolejovou týmto vydáva Smernicu č. 8/2015 o prijímaní a vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti (ďalej „interná smernica“) podľa zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich
s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 
 Copyright © 2014-2016 Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Jaroslav Fedor
Copyright © 2014-2016 logo Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Simona Poníková