ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH  2012

 

 

1. Názov projektu: Zdravý úsmev

 

2. Cieľ projektu:

Cieľom projektu je výchova žiakov Súkromnej základnej školy v Prešove k ústnemu zdraviu. Náš projekt má napomôcť rozvoju preventívnej starostlivosti dieťaťa o vlastné zuby už v jeho najútlejšom veku. Prevencia vedie  k zníženiu výskytu zubných kazov u detí a tým aj k zníženiu nákladov na ich liečbu. Výchovou k ústnemu zdraviu sa predíde  celkových ochoreniam dieťaťa následkom infekcie šíriacej sa z hnisavých ložísk pokazených zubov.

Cieľom projektu je zaškoliť pedagogických zamestnancov v problematike starostlivosti o ústne zdravie detí mladšieho školského veku, ale zároveň poskytnúť aj samotným žiakom dostatok informácií o preventívnej starostlivosti o zdravé zuby a ďasná, oboznámiť ich so správnymi technikami čistenia zubov a realizovať s nimi nácvik správnej techniky čistenia zubov.

Výchova žiakov k ústnemu zdraviu v základných  školách formou tréningových aktivít vykonávaných prostredníctvom opakovaných cvičení zameraných na správne techniky čistenia zubov, na ústnu hygienu, fluoridáciu, anatómiu, výživu, vznik ochorenia a poznanie príčin ich vzniku ochorenia sa bude realizovať počas celého školského štvrťroka. Cieľom cvičení je viesť deti k  správnej starostlivosti o zuby a ďasná a tak postupne prispieť k zníženiu výskytu zubných kazov na Slovensku. Sme presvedčení, že preventívnym výchovným pôsobením na žiaka a  uvedomením si vlastnej zodpovednosti za svoje zuby už v najútlejšom veku  je možné dosiahnuť zlepšenie stavu.

Výsledkom realizovaného projektu bude nielen zaškolenie učiteľov v problematike starostlivosti o ústne zdravie u detí mladšieho školského veku, ale najmä zvýšenie informovanosti žiakov v oblasti ústneho zdravia, zvýšenie zručností žiakov pri vykonávaní ústnej hygieny, zníženie výskytu zubných kazov, zabránenie celkových ochorení dieťaťa následkom infekcie šíriacej sa z hnisavých ložísk pokazených zubov.


 

 

3. Charakteristika projektu:


· popis projektu

 

Stav ústneho zdravia u detí na Slovensku je v porovnaní s vyspelými krajinami na veľmi nízkej úrovni. V priemere má každé slovenské 12 - ročné dieťa 3 – 5 zubných kazov. Vo vyspelých krajinách EÚ sú to 1 – 2 zubné kazy. Slovensko v tejto oblasti nikdy nesplnilo ciele Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorá stanovuje aký má byť stav chrupu u 5 - 6 ročných a 12- ročných detí.

 

Za účelom naplnenia cieľa projektu sme oslovili Občianske združenie Zdravý úsmev, so sídlom v Prešove, ktoré sa už od svojho založenia (rok 2000) venuje problematike zubnej starostlivosti a tréningovým aktivitám zameraným na nácvik techník správneho čistenia zubov a starostlivosti o ústnu hygienu pod vedením doc. MUDr. Evy Kovaľovej, PhD. – zakladateľky tejto organizácie.

 

Výchovu k ústnemu zdraviu, tréningové aktivity s pedagogickými zamestnancami školy a žiakmi budú vykonávať školení cvičitelia pod vedením odborného garanta projektu - doc. MUDr. Evy Kovaľovej, PhD. Ich obsahom budú cvičenia zamerané na ústnu hygienu, fluoridáciu, anatómiu, výživu, vznik ochorenia – a to všetko formou primeranou veku  detí. Obsahom každého cvičenia je čistenie zubov zubnou kefkou s fluoridovým gelom + prebraná téma. U detí do 10 rokov je venovaná pozornosť predchádzaniu vzniku zubného kazu, u starších detí na predchádzanie zápalu - ochorenie parodontu. Náplň cvičení sa bude meniť a dopĺňať podľa veku a zručností detí.

 

· výstupy projektu


Kvalitatívne výstupy projektu:

- zlepšená kvalita dentálnej hygieny a ústneho zdravia = menší výskyt zubných kazov,

- uvedomenie si hodnoty – byť zdravým = zvýšená kvalita života,

- pedagogickí zamestnanci získajú zručnosti na realizáciu výchovu k ústnemu zdraviu aj

v ďalších školských rokoch

 

Kvantitatívne výstupy projektu:

- predpokladáme pokles zubného kazu minimálne u 60% žiakov zapojených do tréningových

aktivít projektu

- 4 zaškolení pedagogickí zamestnanci

 

Uviesť konkrétne príklady alebo indikátory úspešnosti, ktoré určujú úspech projektu (vrátane efektívnosti výchovného dopadu projektu na cieľové skupiny).
Výsledkom projektu je zvýšenie informovanosti žiakov v oblasti starostlivosti o vlastné orálne zdravie, zvýšenie manuálnej zručnosti pri vykonávaní individuálnej starostlivosti o zuby a ďasná. Cieľom je zníženie počtu zubných kazov u žiakov a tým aj zníženie nákladov na ich liečbu a zabránenie celkových ochorení dieťaťa následkom infekcie šíriacej sa z hnisavých ložísk pokazených zubov.

Podľa 5 – ročného štatistického sledovania stavu ústneho zdravia u detí v školách, kde sa vykonával program cvičení sa zistilo, že u detí, kde sa program vykonával poklesol výskyt zubných kazov o 2,0 kazy na jedno dieťa, čo predstavuje ekonomickú úsporu na jedno dieťa 60,- € (Kovaľová, 2008,  Marthaler, 1998).

 

 

 
 Copyright © 2014-2016 Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Jaroslav Fedor
Copyright © 2014-2016 logo Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Simona Poníková