BILINGVÁLNE VZDELÁVANIE NA SZŠ PREŠOV

 

Školský učebný plán Súkromnej základnej školy je rozdelený na vzdelávacie oblasti a povinné vyučovacie predmety podľa jednotlivých ročníkov v súlade s rámcovým učebným plánom Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy ISCED 1 a ISCED 2 v Slovenskej republike
(t.j. celkový počet vyučovacích hodín pre 1. – 4. ročník je stanovený na 96 hodín a pre 5. – 9. ročník na 146 hodín).

 

Výchova a vzdelávanie sa v zmysle § 12 ods. 6 školského zákona uskutočňuje aj v cudzom jazyku. V triedach s bilingválnym vzdelávaním je druhým vyučovacím jazykom anglický jazyk. Výchova a vzdelávanie v cudzom jazyku sa zabezpečuje najmenej v troch vyučovacích predmetoch.

 

Obsah vzdelávania vychádza zo vzdelávacích štandardov uvedených v prílohách štátneho vzdelávacieho programu. Vybrané tematické celky sa vyučujú v anglickom jazyku (formou interaktívnych cvičení a pojmového aparátu) s cieľom rozšíriť a prehĺbiť znalosť jazyka a naučiť dieťa interaktívne myslieť v súvislostiach.

 

Anglický jazyk v procese výučby:

 

* 2.–4. ročník ZŠ vo vyučovacích predmetoch matematika, prírodoveda a výtvarná výchova

* 6. ročník ZŠ vo vyučovacích predmetoch dejepis, geografia a biológia

* 7.–9. ročník ZŠ vo vyučovacích predmetoch biológia, fyzika, chémia a dejepis

 

Dieťa sa učí myslieť v anglickom jazyku, stáva sa jeho druhým jazykom po materinskom jazyku, snahou učiteľa je vyvinúť u dieťaťa prirodzený cit pre anglický jazyk a rozvinúťu neho znalosť slovnej zásoby v maximálnej miere.

 

 
 Copyright © 2014-2016 Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Jaroslav Fedor
Copyright © 2014-2016 logo Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Simona Poníková