Organizačný poriadok Súkromného gymnázia upravuje riadenie, organizáciu Súkromného gymnázia, určuje deľbu práce, organizáciu orgánov na škole, práva a zodpovednosť pracovníkov, vnútorné a vonkajšie vzťahy.

Zaradenie do siete škôl MŠ SR : č. 210/98 - 152 z 23.02.1998

Zriaďovacia listina bola vydaná 22.03.1998 

Právne postavenie :
nezisková organizácia

Predmet činnosti

Súkromné gymnázium poskytuje úplne stredné všeobecné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou prípadne štátnou jazykovou skúškou. Zabezpečuje výchovnovzdelávaciu činnosť v súlade s učebnými plánmi a učebnými osnovami schválenými MŠ SR v odboroch :

 • gymnázium – pilotný projekt,
 • gymnázium 7902 5 00 - bez zamerania,
 • gymnázium 7902 5 74 – bilingválne štúdium,
 • organizovanie vzdelávacích kurzov, školení, seminárov v rôznych formách
 • organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí.

Pripravuje žiakov pre ďalšie štúdium na vysokých školách. Základným predmetom činnosti je zabezpečenie výchovno-vzdelávacej práce so žiakmi vo veku 14 - 18 rokov na úseku stredného školstva.

Základné školské dokumenty

Pravidlá a chod školy okrem všeobecných právnych noriem, morálnych noriem upravujú tieto dokumenty :

 • Zriaďovacia listina
 • Organizačný poriadok
 • Pracovný poriadok a jeho doplnky
 • Školský vzdelávací program
 • Pedagogicko – organizačné pokyny MŠ SR
 • Dokumenty BOZP, CO a PO
 • Operatívne materiály, uznesenia, opatrenia, príkazové listy, rozvrhy hodín, dozory, zastupovanie, plány akcií a podujatí.

Orgány školy, ktoré sa podieľajú na riadení školy

doc. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. - riaditeľ Úradu zriaďovateľa školy
PaedDr. Janka Smolejová - riaditeľ školy
PaedDr. Slavka Tejbusová - zástupca školy

PhDr. Adriána Šindleryová, PhD. - manažérka školy
Ing. Dušan Šindlery - manažér školy
Mgr. Slavka Pavlíková - výchovný poradca

 
 Copyright © 2014-2016 Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Jaroslav Fedor
Copyright © 2014-2016 logo Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Simona Poníková