Súkromné gymnázium je financované z prostriedkov štátneho rozpočtu

dotácie Ministerstva školstva [1], príspevku zriaďovateľa a iných zdrojov.


Príspevok na rozvoj školy, organizácie zriaďovateľa a vzdelávania
je príspevok zákonného zástupcu študenta/rodiča za obdobie štúdia jeho dieťaťa. Príspevok je využívaný na rozvoj výchovno-vzdelávacích aktivít školy, inováciu a modernizáciu učební, kultiváciu sociálnych priestorov, zviditeľňovanie aktivít školy a výsledkov jej žiakov, podporu vzdelávacích aktivít a stimuláciu vzdelávacieho procesu.


Zápisné na štúdium: 100 EUR (splatné jednorazovo za daný školský rok) - súčasťou je príspevok na poistné

Príspevok na rozvoj školy, organizácie zriaďovateľa a vzdelávania*:

* 70 EUR/mesiac pre študentov prijatých na štúdium od 1.3.2013

* 60 EUR/mesiac pre študentov prijatých na štúdium pred 1.3.2013

 

Spôsob úhrady:

účet zriaďovateľa IBAN: SK6202000000002680192251 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

variabilný symbol: RODNÉ ČÍSLO DIEŤAŤA

konštantný symbol: 0308

špecifický symbol: MMRRRR

poznámka, správa pre prijímateľa: MENO PRIEZVISKO DIEŤAŤA a TRIEDA

* viac informácií súvisiacich s financovaním vo vzťahu k zabezpečeniu vzdelávania viď Smernica č. 1-2011/2012 o poplatkoch spojených s výchovno-vzdelávacím procesom (vzťahujúca sa k študentom prijatým na štúdium pred 1.3.2013), Smernica č. 1-2012/2013 o poplatkoch spojených s výchovno-vzdelávacím procesom (vzťahujúca sa k študentom prijatým na štúdium od 1.3.2013) a Smernica č. 1-2015/2016 o poplatkoch spojených s výchovno-vzdelávacím procesom (vzťahujúca sa k žiakom prijatým na štúdium od 1.9.2015).

[1] www.minedu.sk – regionálne školstvo – financovanie regionálneho školstva – normatívne financovanie

 
 Copyright © 2014-2016 Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Jaroslav Fedor
Copyright © 2014-2016 logo Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Simona Poníková