Maturita 2018

 

Organizáciu maturitnej skúšky (MS) v školskom roku 2017/2018 upravuje zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 72 - § 93) a vyhláška č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

 

Externú časť (EČ) a písomnú formu internej časti (PFIČ) MS zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).

Riadny termín EČ a PFIČ MS 2018:

13. marec 2018 (utorok)              SJL

14. marec 2018 (streda)               ANJ

15. marec 2018 (štvrtok)             MAT

 

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 10. až 13. apríla 2018. Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 4. až 8. septembra 2018.

 

Ústna forma internej časti MS (ÚFIČ MS) sa bude konať: od 21. mája 2018 do 25. mája 2018

 

Maturitné zadania ÚFIČ MS a úlohy v nich vychádzajú z platných cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov pre príslušný predmet, ktoré sú zverejnené na stránke www.statpedu.sk

Zadania ÚFIČ MS sa nezverejňujú.

 

Posledné legislatívne zmeny upravujúce priebeh MS:

 

1. Zmeny vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončení štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov:

a) účinné od 1. septembra 2016:

- nastavenie času administrácie testov EČ MS z druhého vyučovacieho jazyka úroveň C1 – anglický jazyk zo 120 na 150 minút,

- nastavenie času administrácie PFIČ MS z druhého vyučovacieho jazyka úroveň C1 – anglický jazyk zo 60 na 90 minút.

b) účinné od 1. septembra 2015:

- predĺženie času administrácie testov EČ MS:

- zo slovenského jazyka a literatúry z 90 na 100 minút

- z matematiky zo 120 na 150 minút.

 

2. Zmeny školského zákona:

a) účinné od 1. septembra 2015:

- umožňuje žiakom konať dobrovoľnú MS nielen z EČ MS a IČ MS, ale aj z jednotlivých foriem IČ MS a to PFIČ alebo ÚFIČ MS, tiež z ich kombinácií (§ 74 odsek 7),

- spresnenie ustanovení a umožnenie žiakom konať opravnú MS z predmetov, ktoré majú EČ a IČ MS pozostávajúcu z dvoch foriem (písomnej formy a ústnej formy) z tých častí alebo foriem, z ktorých žiak nesplnil požadované kritériá pre úspešné vykonanie MS z daného predmetu (§ 88 odseky 1a2),

-  spresnenie ustanovení a umožnenie opakovať žiakom nielen časť MS po jej prerušení, ale aj jej formu, to znamená, že napr. v rámci internej časti môže jednotlivo opakovať nielen PFIČ MS, ale aj ÚFIČ MS (§89 odseky 5 a 6).

b) účinné od 1. marca 2014:

- zrušenie vyhlášky č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov.

 

Z legislatívnych noriem upravujúcich organizáciu MS ďalej vyplýva:

- žiak môže konať MS iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával,

- MS zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích jazykov, sa vykonáva na jednej úrovni,

- žiaci bilingválnych stredných škôl vykonajú EČ, PFIČ a ÚFIČ MS z druhého vyučovacieho jazyka (anglický jazyk) na úrovni C1 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (§ 6, odsek 9 a § 7, odsek 10 vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov),

- MS z cudzích jazykov sa vykonáva na dvoch úrovniach B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky,

- žiak gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským si môže ďalší cudzí jazyk voliť ako ďalší voliteľný predmet (štvrtý) alebo ako dobrovoľný predmet. V oboch prípadoch vykoná iba ÚFIČ MS na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu,

- žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa viac ako 25% z celkového počtu bodov, alebo v EČ MS získa viac ako 33% z celkového počtu bodov, alebo

b) je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa viac ako 25% z celkového počtu bodov a súčasne v EČ MS získa viac ako  33% z celkového počtu bodov,

- žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ MS a nemá PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v EČ MS získa viac ako 25% z celkového počtu bodov, alebo

b) je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v EČ MS získa viac ako 33% z celkového počtu bodov.

Predmety MS

 

Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským koná MS zo štyroch predmetov:

1. slovenský jazyk a literatúra,

2. anglický jazyk,

3. voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných  predmetov, pričom hodinová dotácia z tohto predmetu počas štúdia gymnázia musí byť aspoň 6 hodín, v čom môžu byť zahrnuté aj semináre alebo cvičenia rovnakého zamerania,

4. ďalší voliteľný predmet – akýkoľvek predmet zo skupín predmetov, v ktorom sa žiak vzdelával a je uvedený v učebnom pláne školy (okrem výchovných vyučovacích predmetov). Výber predmetu nie je podmienený hodinovou dotáciou a úrovňou.

 

Skupiny predmetov MS:

- skupina prírodovedných predmetov: biológia, fyzika, chémia, informatika, matematika

- skupina spoločenskovedných predmetov: dejepis, geografia, občianska náuka

- skupina ostatných predmetov: umenie a kultúra

- skupina cudzích jazykov: španielsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk

 

Dobrovoľný predmet – žiak môže dobrovoľne konať MS aj z ďalších predmetov, ktoré sú súčasťou vzdelávacieho programu školy, v ktorých sa vzdelával. Z dobrovoľného predmetu môže vykonať aj len jej časť (len externú časť alebo len internú časť). V riadnom skúšobnom období môže žiak vykonať dobrovoľnú skúšku najviac z dvoch predmetov.

 

Školský koordinátor MS v školskom roku 2017/2018:        PaedDr. Slavka Tejbusová

 
 Copyright © 2014-2016 Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Jaroslav Fedor
Copyright © 2014-2016 logo Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Simona Poníková