Vážení rodičia, priatelia školy, bývalí naši žiaci,


nezisková organizácia EURÓPSKA VZDELÁVACIA AGENTÚRA, n. o. je registrovaná ako príjemca 2% (3%) zaplatenej dane za daný kalendárny rok. Registrácia nás oprávňuje uchádzať sa o Vašu priazeň a preto si Vás dovoľujeme  poprosiť o poskytnutie 2% (3%) zaplatenej dane našej neziskovej organizácii.

Ak sa rodič, ktorý je v pozícii ZAMESTNANCA  rozhodne darovať nám 2% (3%) je potrebné, aby vypísal tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) a u svojho zamestnávateľa si vyžiadal  tlačivo Potvrdenie o zdaniteľnej mzde za daný kalendárny rok, ktoré mu na požiadanie zamestnávateľ vystaví. Obidve tlačivá potom odovzdá na miestne príslušnom daňovom úrade podľa svojho bydliska,  alebo ich odovzdá na sekretariáte školy a my ich spoločne za všetkých darcov odošleme miestne príslušným daňovým úradom v SR.

Ak je rodič podnikateľom - SZČO, alebo právnickou osobou - nevypisuje tlačivá!!!!
Na darovanie 2 % (3%) použije tlačivo DAŇOVÉ PRIZNANIE kde priamo do tohto tlačiva - na poslednú stranu daňového priznania vpíše nasledovné údaje:

EURÓPSKA VZDELÁVACIA AGENTÚRA, n.o.
Solivarská 28
08005 Prešov
IČO  45731047
Právna forma: nezisková organizácia

Vyplnené tlačivo nájdete tu

UPOZORNENIE
Darcovia 2% (3%) zaplatenej dane sú anonymnými darcami. Ak máte záujem zverejniť svoje meno alebo názov organizácie, musíte nám túto skutočnosť oznámiť.

Ďakujeme!
Správna rada n. o.

 

 

 
 Copyright © 2014-2016 Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Jaroslav Fedor
Copyright © 2014-2016 logo Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Simona Poníková