Projekt  “Interaktívna škola“

je zameraný na vytvorenie a experimentálne overenie nového modelu bilingválneho vzdelávania v podmienkach tradičnej slovenskej školy bez účasti zahraničného partnera.

Cieľom projektu je zvýšiť záujem žiakov o štúdium cudzích jazykov, zvýšiť kvalitu vyučovania cudzích jazykov a do  bilingválneho vzdelávania zaviesť  nové technológie, ktoré podporia rozvoj jazykových zručností žiakov, integráciu povinného anglického  jazyka  do vybraných vyučovacích predmetov (napr. fyziky, chémie, biológie, geografie, dejepisu, občianskej náuky, matematiky, umenia a kultúry a pod.).

Program bilingválneho vzdelávania zohľadňuje požiadavky súčasnej doby, potreby žiakov, vytvára priestor na získanie lepších jazykových zručností žiakov, ich ľahšie uplatnenie sa na trhu práce v EÚ a vo svete. Umožňuje žiakom štúdium aj ďalších cudzích jazykov - napr. nemeckého, španielskeho, francúzskeho,  ruského jazyka a pod., zvyšuje kvalitu jazykového vzdelávania.

Očakávaným výsledkom je naplnenie stanovených cieľov.

Zavádzaním inovačných postupov do vzdelávania v podobe inovatívnych foriem a metód výučby sa stáva  vzdelávanie zaujímavejším pre žiakov aj pre učiteľov. Prax nám ukazuje, že vzdelávanie  založené na metóde „blended learning“ (kombinácii tradičných a nových metód vzdelávania) je vhodným nástrojom pre efektívne vyučovanie a učenie sa cudzích jazykov a je vhodným nástrojom na dosahovanie kvalitatívne vyššej úrovne v jazykovom vzdelávaní žiakov.

Program bilingválneho vzdelávania akceptuje požiadavky Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, je postavený na  kompetenčnom vzdelávaní, aktívnom učení sa jazykov, zavedení nových metód, foriem a technológií do vyučovacieho procesu – ( interaktívna tabuľa  a práca so softvérom Activ Inspire, e-Learning - Moodle,  internet , sociálne siete, používanie formátov: blog, audio layer 3, wiki, podcast, screenshot, flickr a pod.).

Projekt  zahŕňa všetky články jazykového vzdelávania (učiacich sa, učiteľov, učebné metódy aj materiály). Projekt sa realizuje v období rokov 2001-2017, cieľovou skupinou sú žiaci Súkromného gymnázia vo veku 14-19 rokov a učitelia Súkromnej základnej školy a Súkromného gymnázia v Prešove.

Sme priekopníkmi bilingválneho vzdelávania v podmienkach tradičnej slovenskej školy, pilotnou školou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v overovaní nového obsahu výchovy a vzdelávania v SR a spolutvorcami nového obsahu výchovy a bilingválneho vzdelávania na národnej úrovni. Bilingválnemu vzdelávaniu v podmienkach tradičnej slovenskej školy sa venujeme už viac ako celé desaťročie.

Nový model vzdelávania je postavený na záujme žiaka a jeho voľbe vlastnej vzdelávacej cesty( voliteľnosť predmetov už v posledných dvoch rokoch štúdia). Žiakov pripravuje pre reálny život, motivuje ich pre ďalšie vzdelávanie, nepreťažuje ich a umožňuje im kvalitnejšiu prípravu na maturitu a štúdium na VŠ. Vytvára im možnosť spoznať netradičné moderné vzdelávanie v tradičnej slovenskej bilingválnej škole s európskym rozmerom, plnej príležitostí, vzdelaných a tvorivých učiteľov, profesionálnych zahraničných lektorov, ktorým na žiakoch záleží. Ponúka im možnosť kontinuálnej výchovy a vzdelávania aj prostredníctvom mimoškolských aktivít, spoluprácu na medzinárodných školských projektoch, možnosť zúčastniť sa stáží, študijných pobytov v zahraničí, aktívnu cezhraničnú komunikáciu prostredníctvom  sociálnych sietí.

Projekt sa zameriava aj na pedagogických zamestnancov školy, ich prípravu a ďalšie vzdelávanie zamerané na získavanie a rozvoj kompetencií potrebných na vyučovanie prostredníctvom nových technológií, inovovaných foriem a metód vzdelávania. Jazykový program je komplexne prepracovaný, vychádza zo Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky a je postavený na  kompetenčnom vzdelávaní a nových technológiách. Zahŕňa všetky články jazykového vzdelávania (učiacich sa, učiteľov, učebné metódy aj materiály).

Cieľovým jazykom projektu  je jazyk anglický.

Projekt je financovaný z vlastných zdrojov školy, prostriedkov Európskeho sociálneho fondu,  prostriedkov Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR,  prostriedkov zriaďovateľa školy a rodičov.

EL priority SK

 

Európska značka pre jazyky

 
 Copyright © 2014-2016 Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Jaroslav Fedor
Copyright © 2014-2016 logo Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Simona Poníková