Názov projektu : Inovatívny modulový školský vzdelávací program zameraný na posilnenie flexibility a adaptability            
absolventov na trhu práce s dôrazom na posilnenie digitálnej gramotnosti a schopnosti naučiť sa učiť

Miesto realizácie projektu : Solivarská 28, 080 05 Prešov

Registračné číslo : SOP ĽZ 2005/3-075

Kód projektu : 11230100248

Náš projekt bol financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu poskytovaných prostredníctvom MŠ SR.


Snahy o reformu školstva a tradičnej podoby vzdelávania sprevádzali školstvo celou jeho históriou, boli postavené takmer vždy na kritike školy ako inštitúcie poskytujúcej a realizujúcej vzdelávanie. Každá takáto snaha a úsilie o reformu boli sprevádzané rôznorodosťou názorov. Nám sa aj napriek tomu, vďaka pochopeniu, ústretovosti a finančnej podpore MŠ SR, finančnej pomoci z Európskeho sociálneho fondu a odbornej pomoci pracovníkov Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave, Metodického pedagogického centra v Prešove, Prešovskej univerzity v Prešove, odborníkov z viacerých slovenských vysokých škôl a univerzít, partnerských škôl - Gymnázium v Považskej Bystrici, Gymnázium v Žiari nad/Hronom, Evanjelické gymnázium v Tisovci podarilo v rámci projektu ESF vytvoriť nový program vzdelávania v našom gymnáziu.

Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť Inovatívny modulový školský vzdelávací program s dôrazom na posilnenie digitálnej gramotnosti, ovládanie cudzích jazykov a zručnosti naučiť sa učiť. Počas 23 mesiacov realizácie projektu tím expertov navrhol, vytvoril a v praxi začal overovať vzdelávací modul s dôrazom na využívanie informačno-komunikačných technológií, projektové vyučovanie, inovatívne formy a metódy vzdelávania a tímovú prácu. Súčasne na základe tejto zmeny bola inovovaná pedagogická dokumentácia, vzdelávacie plány, učebné plány, profil absolventa a vytvorené podmienky na adaptáciu pedagogických zamestnancov na tieto zmeny (na základe ďalšieho vzdelávania).

Našim zámerom bolo profilovať absolventa Súkromného gymnázia tak, aby absolvovanie všeobecno-vzdelávacej školy nebolo preň hendikepom pri vstupe na trh práce, aby jeho flexibilnosť a schopnosť učiť sa, riešiť problémy v tíme a získaná digitálna gramotnosť, či jazykové vybavenie zvýšili jeho šance prijatia na VŠ, či zamestnať sa. Z prostriedkov ESF sme vybavili školu potrebnou digitálnou technikou, vybavili sme jazykové laboratórium a multimediálnu učebňu.

Vďaka prostriedkom z ESF sme našim žiakom vytvorili zaujímavý a oveľa príťažlivejší model vzdelávania, ktorý rozvíja ich zručnosti, učí ich pre život a do vzdelávacieho programu školy umožnil začleniť nové predmety - Projekt a prezentačné zručnosti, Regionalistika, Spoločenská výchova, Psychosociálny tréning a pod..

 

Ďakujeme za finančnú podporu MŠ SR a ESF!

Viac informácií môžete získať od koordinátorky projektu : CLOAKING


Čo je Európsky sociálny fond (ESF) ?

Európsky sociálny fond je najstarším zo štrukturálnych fondov (bol zriadený v roku 1957 Rímskou zmluvou o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva).

ESF prispieva k prioritám Spoločenstva, pokiaľ ide o posilňovanie hospodárskej a sociálnej súdržnosti prostredníctvom zlepšovania možnosti zamestnania sa a pracovných príležitostí, o podporu vysokej úrovne zamestnanosti a zvyšovanie počtu a kvality pracovných miest. Robí tak prostredníctvom podpory politík členských štátov, ktoré sú zamerané na dosiahnutie plnej zamestnanosti a kvality a produktivity práce, na podporu sociálnej inklúzie vrátane prístupu znevýhodnených osôb k zamestnaniu a na zníženie národných, regionálnych a miestnych rozdielov v zamestnanosti.

Pri plnení uvedených úloh ESF podporuje priority Spoločenstva, pokiaľ ide o potrebu posilnenia sociálnej súdržnosti, zvyšovania produktivity a konkurencieschopnosti a podporovania hospodárskeho rastu a trvalo udržateľného rozvoja. ESF pritom zohľadní príslušné priority a ciele Spoločenstva v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, zvyšovania účasti ekonomicky neaktívnych osôb na trhu práce, boja proti sociálnemu vylúčeniu, najmä vylúčeniu znevýhodnených skupín, akými sú osoby so zdravotným postihnutím, a podpory rovnosti medzi ženami a mužmi a nediskriminácie.


Päť oblastí politík ESF :

  • rozvoj a presadzovanie aktívnej politiky trhu práce;
  • podpora rovnakých príležitostí pre všetkých v prístupe na trh práce, s osobitným dôrazom na tých, ktorým hrozí vylúčenie zo spoločnosti;
  • presadzovanie a zlepšovanie odbornej prípravy, vzdelávania a poradenstva ako súčasti politiky celoživotného vzdelávania;
  • podpora kvalifikovanej, vzdelanej a prispôsobivej pracovnej sily, inovácie a flexibilnej organizácie práce, rozvoj podnikavosti a podmienok umožňujúcich vytváranie pracovných miest a podpora znalostí a rozvoj ľudského potenciálu vo výskume, vede a technike;
  • osobitné opatrenia na zlepšenie prístupu žien na trh práce a ich účasti na ňom, vrátane ich rozvoja ich pracovnej kariéry, prístupu k novým pracovným príležitostiam a zakladania podnikov a na zníženie vertikálnej a horizontálnej segregácie na základe pohlavia na trhu práce.

 

 

 

 
 Copyright © 2014-2016 Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Jaroslav Fedor
Copyright © 2014-2016 logo Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Simona Poníková