Najlepšie gymnázium v Prešove a druhé najlepšie v kraji, vyhlasuje 2. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

do 1. ročníka 5-ročného gymnázia - anglické štúdium, pre školský rok 2017/2018.

 

 

Riaditeľka školy v zmysle  § 66, odst. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

v znení neskorších predpisov po prerokovaní v pedagogickej rade a na návrh prijímacej komisie rozhodla

o vyhlásení 2. kola prijímacích skúšok pre študijný odbor 7902 J 74  bilingválne štúdium v termíne 20.6.2017 (klik).

 

Prihlášky, ktoré sú k dispozícii u výchovných poradcov základných škôl, je nutné doručiť na adresu Súkromná spojená škola European English School,

Solivarská 28, 080 05 Prešov do 14. júna 2017. Pre 2. kolo platia rovnaké kritéria prijatia na štúdium ako pre 1. kolo.

 

Prihlásiť sa môžu všetci študenti, ktorí po 1. kole neuspeli ani na jednej strednej škole.

Rovnako to môže urobiť žiak, ktorý bol prijatý len na jednu z dvoch vybraných stredných škôl.

 

 

Viac sa dozvieš tu:

 
 Copyright © 2014-2016 Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Jaroslav Fedor
Copyright © 2014-2016 logo Súkromné gymnázium Prešov. Designed by Simona Poníková